خیرتیمPWDLGSGA+/-PTS
۱نفت م.سلیماننفت م.سلیمان۲۵۱۴۸۳۳۴۱۷۱۷۵۰
۲خونه به خونهخونه به خونه۲۵۱۳۹۳۳۰۱۵۱۵۴۸
۳بادران تهرانبادران تهران۲۵۱۱۱۱۳۳۷۲۲۱۵۴۴
۴فجر سپاسیفجر سپاسی۲۵۱۲۷۶۲۶۱۶۱۰۴۳
۵نساجی مازندراننساجی مازندران۲۵۱۲۵۸۲۸۲۴۴۴۱
۶اکسین البرزاکسین البرز۲۵۱۱۷۷۲۷۲۱۶۴۰
۷مس کرمانمس کرمان۲۵۱۱۵۹۳۰۲۷۳۳۸
۸ملوانملوان۲۵۸۱۳۴۲۹۲۲۷۳۷
۹مس رفسنجانمس رفسنجان۲۵۹۱۰۶۲۴۲۱۳۳۷
۱۰برق جدید شیرازبرق جدید شیراز۲۵۹۹۷۲۲۲۰۲۳۶
۱۱گل گهر سیرجانگل گهر سیرجان۲۵۸۱۰۷۳۱۲۵۶۳۴
۱۲شهرداری ماهشهرشهرداری ماهشهر۲۵۹۵۱۱۳۳۳۰۳۳۲
۱۳آلومینیوم اراکآلومینیوم اراک۲۵۶۱۰۹۲۳۳۰۷-۲۸
۱۴شهرداری تبریزشهرداری تبریز۲۵۷۷۱۱۲۳۲۸۵-۲۸
۱۵ماشین سازی تبریزماشین سازی تبریز۲۵۶۹۱۰۱۸۲۶۸-۲۷
۱۶ایران جوان بوشهرایران جوان بوشهر۲۵q۵۶۱۴۲۳۴۰۱۷-۲۱
۱۷صبای قمصبای قم۲۶۱۹۱۶۲۱۴۷۲۶-۱۲
۱۸راه آهنراه آهن۲۶۲۴۲۰۱۱۳۹-۲۸۱۰